Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Goovia-voertuig. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vervalt overeenkomstig:

 • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het voertuig en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is.
 • Technische herstellingen zijn niet op vakkundige wijze verricht;
 • Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende voertuig of zijn onjuist gemonteerd;
 • Indien het bewijs van authenticiteit, waaruit blijkt dat het vervoermiddel vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.
 • Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Goovia voor schade aan (onderdelen van) het vervoermiddel als gevolg van:
  • Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen;
  • Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem, remblokken, banden, beschadigde kabels;
  • Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

Garantieperiode

Standaard garantieperiode van en Goovia voertuig wordt gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten. Daartegen zijn actieve onderdelen en slijtonderdelen daar niet in opgenomen. Voor verende voorvorken, dempers en batterijen geldt een garantieperiode van 1 jaar bij normaal gebruik.

Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, tandwielen, kabels, remblokken en lakwerk van buiten uit wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten. 

Garantie-onderdelen 

Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Goovia is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Goovia worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.

Kosten van transport van het voertuig en/of onderdelen van en naar Goovia of erkende dealer komen voor rekening van de eigenaar.

Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Goovia voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@goovia.eu. Hierdoor start Goovia de klachtenprocedure op en stuurt het klachtformulier met bijhorende procedurestappen naar de eigenaar.

Goovia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, gevolgschade, gebruik schade, schade aan derden, verloren tijd, verlies van gebruik, vertragingen, verbalisering, energiekosten, herstelkosten buiten garantie onder voorwaarden,…

Klachten onder garantie dienen – onder aanbieding van het voertuig of het betreffende onderdeel – ter inspectie – via de Goovia-dealer bij wie het voertuig is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop en certificaat van authenticiteit alsmede bij het voertuig aan de dealer te worden overhandigd. Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal Goovia desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde Goovia-dealer.

Een door Goovia gehonoreerde garantieklacht betekent niet automatisch dat Goovia ook de aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Goovia strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Goovia voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via de Consumentenombudsdienst (COD) op http://www.consumentenombudsdienst.be/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.