1. Partijen

GOOVIA.eu, een merknaam van Satalys bvba gekend onder ondernemingsnummer BE 0839.980.804 en met maatschappelijke zetel te 8791 Waregem, Kleine Heerweg 154, wettelijk vertegenwoordigd door de heer Pascal Ostyn (hierna “Goovia” genoemd).

en

Elke natuurlijke of rechtspersoon die materialen koopt van Goovia, hierna “klant” genoemd.

Materialen
Alle goederen die Goovia ter beschikking stelt, zoals bijvoorbeeld Goovia e-steps, inclusief alle inbegrepen of apart geleverde accessoires.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, elk aanbod en op elke verkoop van Goovia aan de klant.

Het registreren van de klant via Goovia.eu gaat zondermeer gepaard met de kennisname en aanvaarding van huidige algemene voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling en de aanvaarding van het aanbod impliceert automatisch de aanvaarding van de algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht of de klant zich al dan niet expliciet heeft uitgesproken over de toepassing van deze algemene voorwaarden. De klant beschikt immers over een reële mogelijkheid kennis te nemen van huidige algemene voorwaarden, die duidelijk visueel waarneembaar en vrij consulteerbaar zijn op de Goovia website.

Huidige voorwaarden prevaleren op de algemene voorwaarden van de klant. De Nederlandstalige versie primeert bovendien steeds op een eventuele vertaling.

Eventuele bijkomende of andersluidende afspraken die zouden afwijken van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden, hebben uitsluitend betrekking op de bepaling(en) waarvan zij afwijken. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing. Alle afwijkingen zijn pas geldig als die schriftelijk gecommuniceerd worden tussen beide partijen.

De toepasselijke voorwaarden zijn deze zoals geldende tijdens het ogenblik van het door de klant plaatsen van een bestelling. Goovia houdt zich evenwel het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen, doch nooit in het nadeel van de verbonden consument.

Indien een van de clausules in deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

3. Bestelling en levering

Verkoop op afstand

Telefonische bestellingen worden steeds schriftelijk door Goovia aan de klant bevestigd. De klant erkent door Goovia duidelijk ingelicht te zijn omtrent diens rechten enerzijds en de aard en de prijs van het aangekochte product anderzijds. De klant werd tevens gewezen op de inhoud van huidige algemene voorwaarden en het hem toekomende herroepingsrecht.

Afzetgebied

Goovia voert leveringen uit in België en Nederland, waarbij levering van materialen steeds op de begane grond gebeurt. Eventuele bezorgkosten buiten België of Nederland kunnen afzonderlijk, bovenop de prijs van de materialen, aan de klant worden aangerekend.

Levering door externe partners

Het transport en de aflevering van materialen wordt behartigd door externe koerierdiensten, die de verantwoordelijkheid over de goederen overnemen van zodra zij de Goovia magazijnen verlaten tot ze bij de klant afgeleverd worden. Goovia verzendt materialen per koerierdienst of postservice naar de klant, doch behoudt zich het recht voor om een alternatieve verzending via andere kanalen naar eigen keuze uit te voeren. De goederen reizen onder verantwoordelijkheid van de koper.

Leveringstermijn

Goovia doet al het mogelijke om een tijdige en stipte levering te verzekeren op het door de klant opgegeven adres. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn echter indicatief. Goovia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van die levertermijn en is geenszins verantwoordelijk voor of gehouden tot het betalen van een schadevergoeding ingevolge laattijdige leveringen en/of vertragingen ten gevolge van fouten en/of nalatigheid door de transporteur.

De levering gebeurt pas na ontvangst van betaling door de klant aan Goovia en onder voorbehoud dat de goederen voorradig zijn.

Goederen worden niet in massa, maar steeds made-to-order geproduceerd. Voor niet-voorradige artikelen bedraagt de gemiddelde levertermijn daardoor doorgaans 3 tot 8 weken. In functie van de grootte van de bestelling en de gekozen producten kan die echter ook korter of net iets langer zijn.
De verwachte leveringstermijn staat expliciet vermeld bij de betrokken materialen op de Goovia website. Goovia zal de klant de ontvangst van de bestelling en de verwachte levertermijn via e-mail bevestigen. Indien de geraamde leveringstermijn met meer dan 7 werkdagen afwijkt van de geafficheerde termijn op de website zal Goovia de klant zo snel mogelijk verwittigen, die in dit geval het recht heeft om kosteloos en zonder opgave van reden de bestelling te annuleren.

Foutieve levering

Indien de klant materialen ontvangt welke hij/zij niet heeft besteld, dan dient de klant Goovia hiervan binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de materialen op de hoogte te stellen. Goovia zal een voorstel formuleren voor de retournering of omruiling van de materialen en de eventuele kosten hiervoor op zich nemen.

Overmacht

Goovia is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, indien Goovia haar verplichtingen op grond van tijdelijke of blijvende overmacht niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Goovia kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk het door haar leveranciers niet, niet tijdig of niet onder dezelfde condities kunnen leveren aan Goovia inbegrepen. In dat geval heeft de klant recht op teruggave van de aan Goovia betaalde bedragen. Deze teruggave zal in binnen de 30 dagen na de ontbinding en per overschrijving plaatsvinden. De klant heeft in dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

4. Prijzen

Bij verkoop op afstand (via telefoon of de Goovia.eu website) omvat de prijs weergegeven in het aanbod alle kosten en wettelijke taksen, behoudens de eventuele kosten met betrekking tot retournering van materialen door de klant.

De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen wel worden doorgerekend.

5. Herroepingsrecht en zichttermijn

Gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de geleverde materialen op het afleveradres, heeft elke particuliere klant het recht om zonder opgave van reden van de koopovereenkomst af te zien. Hiervan dient de klant binnen de 14 dagen na ontvangst van de materialen Goovia schriftelijk, telefonisch of per mail in kennis te stellen.

De rechtstreekse kosten met betrekking tot het terugzenden van materialen zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant tijdig gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij/zij recht op de teruggave van de door hem/haar aan Goovia betaalde bedragen. De terugbetaling van die bedragen zal via overschrijving en binnen de 30 dagen na annulering of ontbinding plaatsvinden.

Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmaterialen dienen toe te worden gevoegd bij de retourzending.
Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

Teruggave en/of terugbetaling is niet mogelijk voor:

 • zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop Goovia geen invloed heeft;
 • materialen die:
  • door hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  • werden gebruikt of gebruikssporen laten zien.
  • Beschadigingen functioneel en/of visueel,
  • op maat gemaakt op vraag van de klant
  • Aangepast zijn met opties die niet standaard in het Goovia aanbod is opgenomen.
  • Onderdelen van verloren zijn, niet meegeleverd.

Tijdens de wettelijke zichttermijn/bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de materialen en de verpakking en die slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij/zij de materialen al dan niet wenst te behouden.

Indien de klant van het verzakingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Goovia retourneren inclusief het retour document. De retour wordt aangevraagd aan Goovia die daarop de procedure opstart. De klant ontvangt de procedure en het retourdocument van Goovia. De kosten voor de retour zijn steeds ten laste van de klant volgens de Europese richtlijn 2011/83/EU. De klant draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij retour ingevolge het door hem/haar uitgeoefende verzakingsrecht.

6. Betalingsvoorwaarden

De klant is gehouden tot een tijdige, stipte en volledige betaling van de koopprijs en eventuele andere verschuldigde bedragen.

Indien de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Goovia, niet op het afgesproken tijdstip of een onvolledig bedrag betaalt, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling buitengerechtelijke invorderingskosten van toepassing over het verschuldigde bedrag. Deze werden vastgesteld op minimaal 12% van het factuurbedrag met een forfaitair minimum van 75,00 euro.

Behoudens bij contractuele of wettelijke rechtvaardigingsgrond, zijn eveneens forfaitaire administratiekosten verschuldigd ten bedrage van 12,50 euro vermeerderd met eventuele bank- en/of transactiekosten indien die van toepassing zijn.

7. Schade, verlies, diefstal

De klant is verantwoordelijk om de gebruiksinstructies na te leven en de wettelijke voorschriften en verkeerswetgeving te respecteren. Ongeëigend of ongeoorloofd gebruik kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of financiële compensatie door Goovia. Kosten ten gevolge van boetes, verlies, diefstal of gevolgschade aan derden blijven steeds ten laste van de klant. Wijzigingen in de wetgeving, draagt de klant de verantwoordelijkheid om zijn materiaal conform de wet te laten aanpassen.

8. Wettelijke garantie

In geval van technische defecten die niet aan ongeëigend gebruik door de klant te wijten zijn, is de wettelijke garantietermijn van toepassing. Bij storing of technisch defect ten gevolge van fabrieks- of productiefouten zal Goovia het nodige doen om de materialen te laten herstellen of een omruiling door een nieuw exemplaar te voorzien. De klant heeft evenwel geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Raadpleeg de handleiding welke garantiestaffel er van toepassing voor het aangekochte materiaal. Sommige onderdelen genieten niet de volle garantie zoals slijtonderdelen, batterijen,…

9. Klachtenprocedure

De klant dient de materialen bij levering te controleren. Eventuele klachten over het voorkomen of functioneren van de materialen dienen binnen de 10 werkdagen en in schriftelijke vorm aan de Goovia te worden gemeld. Klachten met betrekking tot de dienstverlening door Goovia dienen binnen een redelijke termijn en in schriftelijke vorm aan Goovia gecommuniceerd te worden. Goovia engageert zich om elke klacht met de nodige zorg en aandacht te behandelen en binnen de 30 dagen een formeel antwoord en/of minnelijk voorstel aan de klant te bezorgen.

10. Beperking en aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Goovia uit hoofde van de overeenkomst met de klant is steeds beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op de geleverde materialen waarop de geleden schade betrekking heeft.

11. Internet

Goovia zal al het mogelijke doen om de werking van haar internetdienst zonder storingen te garanderen. Goovia behoudt zich het recht voor om de omvang, inhoud en de functionaliteit van de website te wijzigen en/of te onderhouden naar eigen goeddunken en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen en/of storingen van de aangeboden online diensten, voor verlies van gegevens of voor het verspreiden van een virus.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de klant niet toegestaan om door Goovia gemaakte beelden, teksten, documenten en alle andere intellectuele werken ongeacht de vorm, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, tenzij expliciete voorafgaande toestemming van Goovia.

13. Privacy policy

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het opslaan en/of verwerken van persoonlijke gegevens worden door Goovia strikt nageleefd. Alle verzamelde data worden met de nodige zorg en omzichtigheid behandeld en beschermd en niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door de klant aan derden overgemaakt.

Goovia zal de klantgegevens verzamelen in een gecentraliseerde digitale databank. Deze gegevens worden gebruikt voor verkoop gerelateerde processen zoals bestellingen, retournering en klachten. De klant heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om zijn/haar gegevens te wijzigen, aan te vullen of te schrappen door in te loggen op de Goovia website.

14. Ontbinding, geschillen en toepasselijk recht

Goovia is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of geheel naar eigen vrije keuze de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in geval van niet behoorlijke nakoming van de op de klant rustende verplichtingen. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen: het niet of onvolledig betalen van een factuur binnen de vastgelegde betalingstermijn.

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht.

Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank van koophandel Gent afdeling Kortrijk.